Reconeixement i gratitud cap a una comunitat global d’educació artística

Durant els dos últims mesos hem viscut sota una situació d’incertesa, on l’aprenentatge a distància i el teletreball des de casa s’ha imposat per necessitat i obligatorietat, trastocant els nostres esquemes i dinàmiques clàssiques de funcionament.

Des d’una postura humil hem entès el valor de secundar-se dins d’una comunitat global d’educació artística i posar en relleu la importància de reinventar-nos i tractar d’entendre com exercir l’educació artística en la vida dels nens, famílies i comunitats durant i més enllà del Covid-19.

Aquesta nova situació ens ha portat un sense fi de cómos: com hem d’enfocar el nostre treball d’educador, com s’organitza l’aprenentatge a distància, com utilitzar les estratègies didàctiques, com podem interactuar, com podem arribar a tot l’alumnat,…podríem parlar d’una situació de vertigen davant el que ens ve. I l’àmbit artístic educatiu no és una excepció.
Però el que no es posa en dubte, per contra es posa en alça, és la importància de les Arts, la importància dels enfocaments interdisciplinaris STEAM i la seva transversalitat, la importància de les propostes creatives, la filosofia maker o el moviment tinkering, per la seva capacitat de fomentar el desenvolupament del pensament divergent, crític i potenciar la creativitat en l’alumnat.

Pel que, quedem-nos amb la part positiva! L’educació a distància, des de casa, ens ha situat al professorat, educadors, makers, artistes, investigadors, a tots davant una aula virtual oberta, on l’única contrasenya és vull continuar aprenent. Les xarxes socials ens han acostat, ens han posat en contacte, ens han permès visualitzar-nos i han obert moltes línies de comunicació, connexió, exploració i col·laboració. Comunicacions disteses, pròximes i pràctiques que signifiquen un suport, una inspiració. Petites aportacions, unes poques paraules que van sumant i construeixen grans idees que generen projectes. S’està construint una cartografia d’aportacions creatives en benefici del conjunt de la comunitat.

Una mostra d’aquestes relacions és el reconeixement que els nostres amics de Tinkering Studio del Museu Exploratorium de San Francisco fan cap a Artencurs en haver-los servit d’inspiració en la seva exploració a través del joc constructiu. https://www.exploratorium.edu/tinkering/blogs/homemade-construction-sets
La inspiració i reconeixement és igualment nostre, és recíproc.

El diàleg, les connexions contínues obren la possibilitat per a compartir línies de treball, noves propostes, suggeriments en la cerca de recursos i de noves maneres de fer i de treballar. S’estan generant trobades a nivell mundial de tota mena d’organitzacions educatives formals i no formals, museus, companyies, laboratoris de recerca, etc, una gran comunitat creativa amb una xarxa d’intercanvis de comunicacions i informacions que, des del nostre punt de vista aporta fortalesa i confiança, una xutada d’optimisme. Per això, no volem deixar passar l’ocasió i mostrar el nostre sentiment de gratitud.

La colaboración entre artistas, makers, tinkers y educadores enriquecen los procesos creativos y educativos.

Reconocimiento y gratitud hacia una  comunidad global de educación artística 

Durante los dos últimos meses hemos vivido bajo una situación de incertidumbre, donde el aprendizaje a distancia y el teletrabajo desde casa se ha impuesto por necesidad y obligatoriedad, trastocando nuestros esquemas y dinámicas clásicas de funcionamiento. 

Desde una postura humilde hemos entendido el valor de apoyarse dentro de una comunidad global de educación artística y poner de relieve la importancia de reinventarnos y tratar de entender cómo desempeñar la educación artística en la vida de los niños, familias y comunidades durante y más allá del Covid-19.

Esta nueva situación nos ha traído un sin fin de cómos: cómo debemos enfocar nuestro trabajo de educador, cómo se organiza el aprendizaje a distancia, cómo utilizar las estrategias didácticas, cómo podemos interactuar, cómo podemos llegar a todo el alumnado,…podríamos hablar de una situación de vértigo ante lo que nos viene. Y el ámbito artístico educativo no es una excepción. 

Pero lo que no se pone en duda, por el contrario se pone en alza, es la importancia de las Artes, la importancia de los enfoques interdisciplinarios STEAM y su transversalidad, la importancia de las propuestas creativas, la filosofía maker o el movimiento tinkering, por su capacidad de fomentar el desarrollo del pensamiento divergente, crítico y potenciar la creatividad en el alumnado.

Por lo que, quedémonos con la parte positiva! La educación a distancia, desde casa, nos ha situado al profesorado, educadores, makers, artistas,  investigadores, a todos ante un aula virtual abierta, donde la única contraseña es quiero seguir aprendiendo. Las redes sociales nos han acercado, nos han puesto en contacto, nos han permitido visualizarnos y han abierto muchas líneas de comunicación, conexión, exploración y colaboración. Comunicaciones distendidas, cercanas y prácticas que significan un apoyo, una inspiración. Pequeñas aportaciones, unas pocas palabras que van sumando y construyen grandes ideas que generan proyectos. Se está construyendo una cartografía de aportaciones creativas en beneficio del conjunto de la comunidad.

Una muestra de estas relaciones es el reconocimiento que nuestros amigos de Tinkering Studio del Museo Exploratorium de San Francisco hacen hacia Artencurs al haberles servido de inspiración en su exploración a través del juego constructivo. https://www.exploratorium.edu/tinkering/blogs/homemade-construction-sets 

La inspiración y reconocimiento es igualmente nuestro, es recíproco. 

El diálogo, las conexiones continuas abren la  posibilidad para compartir líneas de trabajo, nuevas propuestas, sugerencias en la búsqueda de recursos y de nuevas maneras de hacer y de trabajar. Se están generando encuentros a nivel mundial de todo tipo de organizaciones educativas formales y no formales, museos, compañías, laboratorios de investigación, etc, una gran comunidad creativa con una red de intercambios de comunicaciones e informaciones que, desde nuestro punto de vista aporta fortaleza y confianza, un chute de optimismo. Por ello, no queremos dejar pasar la ocasión y mostrar nuestro sentimiento de gratitud.