Amb aquesta proposta del joc amb materials desestructurats es pretén incentivar l’aprenentatge a través del joc. En ell no hi ha pautes, ni una finalitat o objectiu únic de creació sinó que serà la seva pròpia elecció dels materials, les seves combinacions, les seves proves i errors dins dels seus interessos el que ho generi. És un joc obert, autònom, guiat per cadascun segons el que els materials li inspirin.